Informačná povinnosť vo vzťahu k verejnosti v zmysle Zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. § 27 ods. 4 písm. d)

Vážení zákazníci e-shopu,

týmto vás chceme informovať o podstatných náležitostiach, ktoré sa týkajú povinností súvisiacich s „odpadmi“ v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Naša spoločnosť: Enigma High Fidelity s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, IČO: 47447818, DIČ: 2023860817, IČ DPH: SK2023860817, sídlo: Enigma High Fidelity s.r.o. Dlhá ulica 2039/8 974 05 Banská Bystrica, SR. Štatutárny orgán (konateľ): Peter Kliment – je výrobcom vyhradeného výrobku (výrobca obalov), ktorým sa rozumie výrobca elektrozariadení (§ 32), výrobca batérií a akumulátorov (§ 42), výrobca obalov (§ 52), výrobca vozidiel (§ 60), výrobca pneumatík (§ 69), výrobca neobalového výrobku (§ 73).

Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá:

a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou,

b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh,

c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b),

d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru,

e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo

f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b).

V ďalšom rade informujeme klientov o tom, že:

  • obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v príslušnom zákone; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.
  • spotrebiteľským obalom je obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v mieste nákupu tvorí tovarovú jednotku pre konečného používateľa alebo pre spotrebiteľa.
  • skupinovým obalom je obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových jednotiek bez ohľadu na to, či sa predáva konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi, alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie tovarov do ponuky počas predaja; môže sa z tovaru odstrániť bez porušenia jeho vlastností.
  • prepravným obalom je obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravu určitého množstva tovarových jednotiek alebo skupinových balení s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave; prepravným obalom nie je cestný kontajner, železničný kontajner, lodný kontajner ani letecký kontajner
  • opakovane použiteľným obalom je obal určený na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol určený; taký obal sa stane odpadom z obalov, ak sa už opakovane nepoužije, a to okamihom jeho vyradenia.

Obaly musia byť navrhnuté, vyrábané a uvádzané na trh alebo do distribúcie tak, aby spĺňali základné požiadavky na ich zloženie a vlastnosti a aby umožňovali ich opakované použitie alebo zhodnocovanie vrátane energetického využitia, recyklácie a organickej recyklácie a spĺňali požiadavky ustanovené harmonizovanými normami.

Naša spoločnosť si riadne plní povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a preto uzatvorila  zmluvu so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s., ktorá je organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly s udelenou autorizáciou podľa § 89 ods. 1 písm. b), ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.